hzbn.net
当前位置:首页>>关于解不等式:-4<-1/2x^2-x-3/2<-2的资料>>

解不等式:-4<-1/2x^2-x-3/2<-2

解:原不等式可以化为, (x^2+2x-2)/(x^2-2x-3)>-x 可以分为两种情况讨论 1)x^2-2x-3>0, 即x>3或者x-x^3+2x^2+3x ==>x^3-x^2-x-2>0 ==>x^3-2x^2+x^2-x-2>0 ==>(x^2)*(x-2)+(x+1)*(x-2)>0 ==>(x-2)*(x^2+x+1)>0 因为x^2+x+1>0 所以,x>2 综合开始...

当x

此类题通常采取分段讨论。 解:(1)、当x≥3/2时,Ix+1I>0,I2x-3I≥0 ∴x+1-(2x-3)+2>0 解之得:x

x^2 - 7x + 12 < 0 解:方程 x^2 - 7x + 12 = 0的解是 x1 = 2 x2 = 5 所以不等式x^2 - 7x + 12 < 0 的解集是{ x | 2 < x < 5} (1/2)x^2 ≥3 解: 方程(1/2)x^2 = 3的解是: x1 = -√6 x2 = √6 所以,不等式(1/2)x^2≥3的解集是:{x | x ≤ - √6 ...

解: 分类讨论: (1)、x≥½时 f(x)=2x-1-(x+2)=2x-1-x-2=x-3 x-3>0 x>3,又x≥½,因此x>3 (2)、-2≤x0 3x

恩,用十字相乘解答 解题过程: x^2-2x-3

这应该是不等式组吧。 先分别解两个不等式 3(x-1)>5x-2(1-x) 3x-3>5x-2+2x -4x>1 x

f(X+2)=|X+2-1|=|X+1|, f(X-3)=|X-3-1|=|X-4|, 3f(X+2)-f(X-3)

2^(2x) -12×2^x+32

3 x + 1 < x - 3 ① (x + 1)/ 2 ≤ (2 x + 1)/ 3 + 1 ② 解:由①得:2 x < - 4 x < - 2 由②得:两边乘以 6 得: 3(x + 1)≤ 2(2 x + 1)+ 6 3 x + 3 ≤ 4 x + 2 + 6 x ≥ 3 - 2 - 6 x ≥ - 5 ∴ 解集为:{x丨- 5 ≤ x < - 2}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com